Записване на класирани деца

На вниманието на родителите на класираните деца в ДГ №178 за учебна 2022 /2023 година

Уважаеми родители,
Записването  на новоприетите деца се извършва в
Административен отдел на Основна сграда на ДГ № 178 „Сребърно
копитце“ с адрес : ж.к. „Младост“ 3, ул. „Полк. Владимир Серафимов“
№ 10 в следния график :

Понеделник  –  Петък от 8.30 ч. до 17:00 ч.

ВАЖНО!

Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете
е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може
да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

От Ръководството