Информация за родители

Детска градина №178 “Сребърно копитце” се намира в ж.к.”Младост”3, на ул.”Полк. Владимир Серафимов” №10. ДГ №178 функционира с десет градински групи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас и две яслени групи за деца от 1 до 3 години.

Богатата и съвременна база отговаря на всички изисквания за възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст. Градината е с обновен и съвременно оборудван плувен басейн за децата от 3 до 7 год. възраст, музикален салон, физкултурен салон, площадка по БДП и кабинети за различните дейности. Грижите за децата са поверени на екип от висококвалифицирани, професионално подготвени и с дългогодишен опит кадри. Основни приоритети на всички работещи в ДГ са хуманното отношение, грижата за опазване живота и здравето на децата , стимулиране на индивидуалния и творчески потенциал на всяко дете, използване на разнообразни
интерактивни методи за възпитание и обучение. Във всяка възрастова група образователният процес се води по утвърдени от МОН програми и познавателни книжки към тях. По желание на родителите се предлагат следните допълнителни образователни дейности: английски език, плуване, народни танци, балет, приложни изкуства и подвижни игри с топка.

ДГ №178 “Сребърно копитце” няма специални групи. В подкрепа на приобщаващото образование на щат в детската градина е назначен психолог.

За учебната 2024/2025 година ще бъдат обособени следните възрастови
групи:
За учебната 2024/2025 година ще бъдат обособени следните възрастови
групи:

1 яслена група – набор 2023г.;
2 яслена група – набор 2022г.;
4 първи групи- набор 2021г.;
2 втори групи- набор 2020г.;
2 трети групи 5 годишни- набор 2019г.;
2 четвърти групи – 6 годишни- набор 2018г.;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследване на кръв и урина , извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр.45 от 2005г./;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина/ ясла;
 6. Здравна карта на дете /нова/
 7. Васерман на един от родителите, за децата постъпващи в яслена група;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ДРУГА ДЕТСКА ГРАДИНА

 1. Здравно-профилактична карта за детето, попълнена от личния лекар;
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 3. Здравна карта за дете;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ СЛЕД ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 3. За деца, които не са посещавали детската градина повече от два месеца се представят изследвания за чревни паразити;

Приемът в ДГ №178 “Сребърно копитце” се осъществява съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО /в сила от 02.03.2023г./ . https://sofia.obshtini.bg/doc/5247734

Записването на класираните деца за учебната 2024/2025 година се извършва в Основната сграда на ДГ № 178 “Сребърно копитце” в определения от ИСОДЗ срок на следния адрес:
Гр. София, ж.к.”Младост”3, на ул.”Полк. Владимир Серафимов” №10
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник- Петък от 8.00 до 16.00часа.
тел. 02 / 874 61 10