ПРОВЕРКА НА ТАКСИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че таксите за детска градина се заплащат САМО по банков път, или чрез EasyPay.
 В КИДДО / електронен дневник/  може да проверите дължимите суми и да предприемете заплащане.

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN : BG 02 SOMB91303143644900

BIG: SOMBBGSF

БУЛСТАТ 000675503 /само ако някой от посредниците го изисква /
Основание за плащане: ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО, ГРУПА, МЕСЕЦ, ЗА КОЙТО СЕ ПЛАЩА
ВНИМАНИЕ!!! По банков път се заплащат САМО таксите за ДГ, тези за допълнителните дейности /поради тяхното различно осчетоводяване/ се заплащат в касата на градината. Сумата, която се превежда по банков път трябва да е точна, затова моля проверявайте в дневника задължението преди да направите плащането!
Когато се плаща след 10 –то число на месеца вече има и олихвяване на сумата, поради тази причина плащане в петък след 16.00 часа, излиза в банково извлечение при нас в понеделник, тогава сумата в КИДДО и внесената се различава.
 Молим за Вашата точност и отговорност!
 
                                                                                                               От Ръководството